Toimintasäännöt

KAARINAN KENTTÄRATSASTAJAT RY SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kaarinan Kenttäratsastajat ry (KaKe). Yhdistyksen kotipaikka on Kaarinan kaupunki. Yhdistys on perustettu 24.5.2002 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
 

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
-Tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, kuntoliikuntaa, muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
-Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ratsastuskysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti ratsastuksen kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
-Harjoittamalla julkaisutoimintaa
 

Toimintansa tueksi seura voi :
-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, vuokrata tai omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, vuokraten tai omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

3§ Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

4§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus voi tarpeen vaatiessa myös hylätä jäsenhakemuksen.

5§ Seurasta eroaminen
 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä jäsensihteerille tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet


Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemesta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7§ Liittymis- ja Jäsenmaksut


Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Liittyvä jäsen maksaa liittymismaksun, minkä jälkeen hän saa jäsenoikeudet. Jäsenyys ja jäsenedut astuvat voimaan, kun jäsenmaksu on kirjautunut maksetuksi. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos :
-hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta tai
-on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia , taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

8§ Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta


joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras- joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran virallisilla kotisivuilla.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle määräaikaan mennessä. Kevätkokouksen käsittelyyn tulee ilmoittaa helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen käsittelyyn lokakuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Kevät- ja syyskokous


Kevätkokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunto,
5) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
6) käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten kirjallisesti hallitukselle ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
5) päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruudesta,
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,
8) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10) käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten kirjallisesti hallitukselle ilmoittamat asiat.

Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänioikeutetun enemmistön kanta tulee kokouksen päätökseksi. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaaleissa tasatuloksen sattuessa kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänioikeutettuja ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet.
 

Puheenjohtajan vaalissa ehdokkaan on saatava vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä tullakseen valituksi. Mikäli näin ei käy, suoritetaan uusintaäänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken. Näistä eniten ääniä saanut tulee valituksi.

10§ Seuran ylimääräinen kokous


Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Seuran kokous päättää tai kun vähintään yli kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä seuran hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11§ Pöytäkirja


Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kevät – ja syyskokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjantarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

12§ Äänestys
 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmistö annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalikokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä ainaisjäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei voi äänestää.
 

13§ Seuran hallinto


Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi tai kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Lisäksi valitaan yksi tai kaksi varajäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai myöskin, kun kaksi sen jäsentä sitä vaatii.
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Asiasta äänestettäessä ratkaisee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintää käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.
 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee jäsensihteerin, rahastonhoitajan, nuorisovastaavan sekä muut tarpeelliset virkailijat, joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia ja jaostoja.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1 toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 valita tarvittavat jaostot, toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 vastata seuran taloudesta
5 pitää jäsenluetteloa
6 tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7 tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8 hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9 hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10 valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11 päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12 ryhtyä muihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii
13 luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

14§ Tilikausi
 

Seuran toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi

15§ Nimenkirjoittajat


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun varsinaisen hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16§ Jaostot


Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaostojen tekemät päätökset.

17§ Sääntöjen muuttaminen


Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18§ Seuran purkaminen


Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

19§ Seuran varojen luovuttaminen


Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20§ Saavutetut jäsenoikeudet


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.